Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego

Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Reprezentowanie klienta w urzędach

Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych

Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont

Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych

Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego

Sporządzanie deklaracji do GUS